Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz,


1. Amaç
And Otomotiv İnşaat Turizm ve Ticaret A. Ş., ziyaretçilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde
işlenmesini amaçlamaktadır. Veri sorumlusu sıfatına sahip yukarıdaki adı geçen Şirketimiz tarafından,
mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin,
doğrudan tarafınızla ya da temsilcisi olduğunuz tüzel kişilik ile olan ticari faaliyetlerimiz kapsamında
veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini,
yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlar ile
paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını,
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize
açıkça sunarız.
Aydınlatma Metni ile And Otomotiv İnşaat Turizm ve Ticaret A. Ş. tarafından yürütülen
faaliyetlerin, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi
benimsenmiştir.


2. Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar
doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde,
tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.
Veri Kategorisi
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne
adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi
belgeler, yabancı kimlik no, pasaport no ile imza/paraf bilgisi.
Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi
Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve
belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, ziyaretçilere ait kişisel veriler özellikle
şunlardır:
Kişisel verileriniz Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport vb.
kimlik belgeleri (İsim-soyisim verileri bilgisayara kayıt yolu ile elektronik/otomatik veya veri kayıt
sisteminin parçası bir ziyaretçi defterine kayıt yoluyla otomatik olmayan yöntemler) ile Şirket binalarına
yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla (tamamen otomatik) toplamaktadır.
Bu kapsamda elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Ziyaretçi görsel verisi; Güvenlik kamerası görüntüleri
Diğer ziyaretçi verileri; Ziyaretçi giriş/çıkış kayıtları


3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir. Bu doğrultuda;
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili Kanun hükümleri kapsamında, özellikle;
• İşyeri güvenliğinin sağlanması
• İlgili mevzuat kapsamındaki idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amacıyla;
• Ziyaretçilerin takibinin yapılması amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına
kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.


4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9.
maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri gerçek veya tüzel üçüncü kişilere
aktarılabilmektedir.
Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi ve ilgili Kanun hükümleri kapsamında amaçlarıyla;
• Güvenlik hizmetinin dışarıdan alınması halinde hizmet sunucusu üçüncü kişiler ile,
• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile
aktarılabilmektedir.


5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından
elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine bildirecektir.


6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler
re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale
getirilir.
Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan
ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.


7. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz
hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri
öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
halinde zararın giderilmesini talep etme.


Ziyaretçiler kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerini, “andotomotiv.com” web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

• ......................................... adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

• Şirketimiz başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde ise, bu hususta Kurulca (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) belirlenen tarifedeki ücret tarafınıza bildirilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.
Aydınlatma Metni’nin en güncel haline internet sitemiz üzerinden, ulaşabilirsiniz.